Algemene voorwaarden en privacybeleid

De algemene voorwaarden zijn geldig op elk product of dienst van Mijn Zus en Ik en hebben betrekking op elke individuele gebruiker van de website die een bestelling plaatst via de webshop, hierna “Koper” genoemd.

De Koper dient deze Algemene Voorwaarden te lezen en te aanvaarden alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of het ondertekenen van de bestelbon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding door de Koper van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Identiteit Verkoper

Mijn Zus En Ik
Verschuerenlaan 7 2811 Leest
hallo@mijnzusenik.be

Ingeschreven als eenmanszaak in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)

Bij geschillen is de Rechtbank van Koophandel Antwerpen (België) bevoegd.

 1. Definities
 • Overeenkomst: de Overeenkomst die tot stand komt tussen Verkoper en Koper, en Dewelke mede wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden en de bestelbon.
 • Koper: Iedere partij, Consument of Ondernemer, die  producten of diensten van de Verkoper verwerft in ruil voor een betaling van welke aard dan ook.
 • Verkoper: Mijn Zus En Ik, zoals geïdentificeerd in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden.
 • Consument: elke Koper, natuurlijke persoon die de Overeenkomst aangaat voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, in de zin van artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht.
 • Ondernemer: elke Koper, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen, in de zin van artikel I.1,1° Wetboek Economisch Recht.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Consument en de Verkoper louter door gebruik van (elektronische) communicatiemiddelen voor verkoop op afstand en die erop gericht zijn dergelijke overeenkomsten te faciliteren, in de zin van artikel I.8,15° en I.8,16° Wetboek Economisch recht.
 • Buiten verkoopruimte gesloten overeenkomst: iedere overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Consument en de Verkoper die niet werd afgesloten in de verkoopruimten van de Verkoper, in de zin van artikel I.8,31° en I.8,32° Wetboek Economisch Recht.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid die door de wet wordt geboden aan de Consument om binnen een bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimte gesloten overeenkomst.
 • Bedenktijd: de periode waarbinnen de Consument zich op zijn Herroepingsrecht kan beroepen.
 • Dag: kalenderdag.
 • Thuiszending: elke levering van producten op een door de Koper aangeduide locatie, andere dan in de verkoopruimte, op de zetel of in de magazijnen van de Verkoper.

 3. Aanbod

 • Het aanbod (m.i.v. de niet-ingevulde bestelbon) is een uitnodiging van de Verkoper aan de Koper gericht op de totstandkoming van een Overeenkomst. Het aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 • Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van het product of de producten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst.
 • Kennelijke of overduidelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de Verkoper niet en kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door de Verkoper gecorrigeerd worden.
 • De Verkoper behoudt het recht productprijzen aan te passen ten aanzien van toekomstige overeenkomsten. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van een veranderend Btw-tarief of enige andere belasting, taks of heffing van overheidswege kunnen ook nog na de totstandkoming van de Overeenkomst worden toegepast.
 • Het beeldmateriaal dat bij een aanbod wordt gebruikt dient ter illustratieve indicatie van de voornaamste kenmerken van het desbetreffende product. Afwijkingen aan het product ten opzichte van het beeldmateriaal zijn niet voldoende om de nietigheid van de Overeenkomst te vorderen.

  4. Prijs en betaling
 • De prijzen genoemd in het aanbod zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, inclusief BTW en aangegeven in EURO.
 • Vervoers- of verzendingskosten worden apart aangerekend en zijn altijd ten koste van de Koper, tenzij anders vermeld. Je kunt deze prijzen raadplegen bij verzending
 • In geval van een Overeenkomst op afstand kan de betaling uitsluitend voorafgaandelijk en elektronisch gebeuren via de daarvoor beschikbare e-payment faciliteit. De bestelling is pas definitief nadat de Verkoper de betaling ontvangen heeft.
 • Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning aan de Ondernemer een nalatigheidsinterest aangerekend worden aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de datum dat deze bedragen verschuldigd zijn tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Bij gebrek aan betaling door de Consument op de vervaldag zal de Consument een nalatigheidsinterest van 5% verschuldigd zijn vanaf datum van ingebrekestelling tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag ten titel van conventioneel schadebeding verhoogd met 10%, met een minimum van 40 EUR, onverminderd het recht van de Verkoper om bijkomende schadevergoeding te eisen indien hij een grotere schade bewijst.
 • De Koper is niet gerechtigd enige bedragen die (beweerdelijk) verschuldigd zijn door Verkoper aan Koper af te zetten tegen enige bedragen die (beweerdelijk) verschuldigd zijn door Koper aan Verkoper.
 • De producten blijven eigendom van de Verkoper tot ze volledig betaald zijn door de Koper (m.i.v. nalatigheidsinteresten en schadevergoedingen). Tot zolang is het de Koper verboden de producten te vervreemden of met een zekerheid te bezwaren. In geval van niet-betaling zal de Koper de producten op eerste verzoek daartoe van de Verkoper onmiddellijk aan de Verkoper in goede staat terug bezorgen. Indien de Koper in weerwil van dit verbod de producten toch vervreemd heeft of met een zekerheid bezwaard, zal het eigendomsvoorbehoud ingevolge zakelijke subrogatie, gelden op de schuldvordering (m.b.t. de koopprijs) ten aanzien van de derde koper.
 • De prijs van toepassing op de Verkoopsovereenkomst is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de website is aangegeven. De prijs slaat op het artikel dat woordelijk wordt omschreven. Bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij het artikel en de daarbij horende prijs inbegrepen zijn. 
 • Als er door een fout of vergissing een verkeerde prijs staat bij een artikel op onze webshop, hebben wij altijd het recht om deze prijs te wijzigen. De Koper heeft dan het recht om af te zien van de bestelling waarna het volledige bedrag teruggestort wordt op zijn rekening.

  5. Online aankopen en bestellingen
 • De online aankoop verloopt als volgt:
  • De Koper kan via de website producten aankopen waarbij hij het product en de hoeveelheid, naargelang de voorraad, kan aanduiden.
  • Het door de Koper gewenste product wordt toegevoegd aan de winkelwagen. De winkelwagen geeft een overzicht van alle producten die door de Koper worden besteld, met aanduiding van de hoeveelheid, de prijs per item en de totale prijs, inclusief de leveringskosten.
  • Eenmaal de winkelwagen wordt bevestigd, dient de Koper persoons- en factuurgegevens op te geven. Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk voor de correctheid van de opgegeven gegevens.
  • Van zodra de bestelling wordt bevestigd door de Koper, wordt de Koper doorverwezen naar de betaling.
 • De bestelling is slechts definitief nadat betaling door de Koper is uitgevoerd. Tot dan zijn de bestelde artikelen eigendom van Mijn Zus En Ik

  6. Levering
 • Meegedeelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief.
 • Levering van de producten gebeurt op de zetel van de Verkoper op het ogenblik dat de producten aldaar ter beschikking worden gesteld van de Koper, dan wel op het ogenblik dat de producten bij de Koper op de door hem aangeduide locatie worden geleverd in geval van Thuiszending. Het risico gaat over op de Consument vanaf het ogenblik van de levering. Het risico gaat over op de Ondernemer vanaf het ogenblik van het plaatsen van de bestelling via de website of door ondertekenen van de bestelbon.
 • De Koper dient er in het algemeen voor in te staan dat op de plaats van de levering alle nodige voorzorgen genomen zijn en dat aan alle voorwaarden voldaan is opdat de levering in goede omstandigheden zou kunnen doorgaan. Alle schade die veroorzaakt wordt omdat dit niet het geval is, blijft uitsluitend ten laste van de Koper.
 • De Koper zal bij levering onmiddellijk de producten inspecteren en zal binnen de 7 dagen na de levering schriftelijk alle zichtbare gebreken aan de Verkoper melden en aan de Verkoper de stavingstukken van deze gebreken overmaken, waarna de Verkoper overeenkomstig zijn interne procedure de stavingstukken van de Koper zal onderzoeken en de Koper onverwijld zal informeren over de verdere afhandelingsprocedure. Enige zichtbare gebreken die niet binnen bovenvermelde termijn aan de Verkoper schriftelijk worden gemeld, worden geacht te zijn aanvaard door de Koper.
 • De Verkoper heeft het recht de levering van de producten op te schorten indien enige door de Koper verschuldigde bedragen i.v.m. de betrokken of andere orderbevestigingen niet volledig betaald zijn tot het moment van volledige betaling van alle openstaande bedragen. De Verkoper heeft eenzelfde opschortingsrecht indien de Verkoper om de ene of de andere reden twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Koper en/of indien blijkt dat de Koper redelijkerwijs niet kredietwaardig (genoeg) is, rekening houdende met de door hem geplaatste bestelling zoals opgenomen in de orderbevestiging.

 7. Garantie

 • Verkoper staat ervoor garant dat de geleverde producten voldoen aan alle specificaties die zijn meegedeeld bij het aanbod, en dat het product voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid op de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen. De Verkoper respecteert hierbij alle wettelijke voorschriften, zoals bepaald in artikelen 1641 tot 1649 Belgisch Burgerlijk Wetboek en tevens de artikelen 1649bis tot en met artikel 1649octies oud Burgerlijk Wetboek voor wat verkopen aan Consumenten betreft.
 • De garantie van artikel 7  is niet van toepassing op:
  • Schade veroorzaakt door onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
  • Schade veroorzaakt door bewaarmethoden die niet in overeenstemming zijn met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft;
  • Schade veroorzaakt door enige andere daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde.
 • Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan deze wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 • Om een beroep te doen op de garantie, moet de Koper het aankoopbewijs kunnen voorleggen en vooraf contact opnemen met Mijn Zus En Ik, waarna de Koper het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Mijn Zus En Ik . 
 • Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.
 • De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Verkoper, steeds in originele staat, inclusief in hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. De terugzending gebeurt steeds op risico en voor rekening van de Koper. De terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) dagen na de communicatie gebeuren. 

8. Herroepingsrecht

 • Onderstaande bepalingen omtrent het Herroepingsrecht zijn uitsluitend van toepassing indien de Koper handelt in de hoedanigheid van “Consument” en indien het een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimte gesloten overeenkomst betreft.
 • De Consument heeft in de gevallen onder 9.a. het recht gedurende een bedenktijd van 14 dagen, de Overeenkomst te herroepen zonder hiervoor een reden op te geven. De Consument mag het product dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst inspecteren zoals hij dit in een winkel zou doen. Hij mag het dus uitpakken en hanteren in die mate die nodig is om te achterhalen of het product voor Koper interessant is en naar behoren werkt.
 • Om gebruik te maken van het Herroepingsrecht dient de Consument binnen de bedenktijd melding te maken aan Verkoper van zijn beslissing tot herroeping door gebruik van het Modelformulier of op andere niet mis te verstane wijze. De Consument moet minstens de volgende informatie vermelden:
 • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het Herroepingsrecht wordt toegepast;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument.
 • De termijn van 14 dagen bedenktijd begint te lopen op het moment dat de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de transporteur is, het bestelde product fysiek in bezit heeft genomen. 
 • De Consument is aansprakelijk voor waardeverminderingen die het gevolg zijn van handelingen andere dan de loutere inspectie van de producten.
 • Binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op het moment bedoeld in artikel 9.c. zal de Consument de producten die hij niet wenst te houden terugzenden naar Verkoper. 
 • De Consument stuurt de producten terug in originele staat en in haar originele verpakking, samen met alle toebehoren. De Consument houdt voor het terugzenden rekening met de instructies die hiervoor zijn opgemaakt door Verkoper.
 • Indien discussie zou ontstaan over de wijze waarop of de termijn waarbinnen de Consument het Herroepingsrecht heeft uitgeoefend, ligt de bewijslast bij de Consument.
 • Bij gebruik van het Herroepingsrecht vallen de kosten van terugzending ten laste van de Consument.
 • Als de Consument zich op zijn Herroepingsrecht beroept, worden automatisch alle aanvullende overeenkomsten ontbonden indien de Verkoper dit wenst.
 • Van zodra de Verkoper van de Consument melding ontvangt dat de Consument zich op zijn herroepingsrecht wenst te beroepen, stuurt de Verkoper een ontvangstbevestiging naar de Consument.
 • De Verkoper betaalt alle door de Consument voor het product betaalde bedragen terug tegen ten laatste 14 dagen nadat deze de melding dat de Consument zich op zijn herroepingsrecht wenste te beroepen, van de Consument heeft ontvangen. De Verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om terugbetaling op te schorten totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • Voor de terugbetaling gebruikt de Verkoper hetzelfde betaalmiddel als de Consument heeft gebruikt, tenzij beide partijen een ander betaalmiddel overeen zijn gekomen. 
 • De Consument heeft geen herroepingsrecht voor volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, bijvoorbeeld gepersonaliseerde wenskaarten

9. Klachten

Soms gebeurt het dat iets niet gaat zoals gepland. We vragen de Koper om zijn klachten eerst bij ons kenbaar te maken. Dat kan via het mailadres hallo@mijnzusenik.be
Zo kunnen we samen zoeken naar een oplossing. Lukt dit niet, dan kun je een klacht indienen bij de Consumentenombudsdienst van de overheid.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten te melden via het ODR platform van de Europese Commissie.

 PRIVACYBELEID

Verwerking persoonsgegevens

 1. De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden.
 2. Verkoper zal alle mogelijke maatregelen nemen om de data die bij het tot stand komen van de Overeenkomst via elektronische kanalen worden verzonden zo goed mogelijk te beveiligen.
 3. De persoonsgegevens worden door de Verkoper enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Koper kan de Verkoper altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een verzoek om toegang of rectificatie van persoonsgegevens; een verzoek om wissing van persoonsgegevens; een verzoek om beperking van de verwerking van persoonsgegevens; een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens; een verzoek tot overdracht van persoonsgegevens; een klacht als de Koper van mening is dat de Verkoper niet gehandeld heeft in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De Koper deze klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermings-autoriteit. 

Via deze privacy policy van Mijn Zus En Ik houden we u op de hoogte van welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we dit doen en welk effect dit voor u heeft. 

Dit privacybeleid is van toepassing op voor iedereen die de website www.mijnzusenik.be gebruikt. Mijn Zus En Ik respecteert de privacy van alle gebruikers en we dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden
Uw gegevens worden enkel gebruikt door Mijn Zus En Ik voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Aanpassingen
Dit privacybeleid is afgestemd op de website van Mijn Zus En Ik en het gebruik ervan. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in dit document. We raden het dan ook aan deze regelmatig te lezen.

Communicatie
Wanneer u met Mijn Zus En Ik communiceert, is het mogelijk dat we de berichten bewaren. Voor verzendingen of voor u bij te staan in bepaalde keuzes zijn uw persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens slaat Mijn Zus En Ik op maar worden vertrouwelijk behandeld.